انتهای تنهایی
انتهای تنهایی

تنهایم و از تنم بلا برخیزد
خواهم ز مسم کنون طلا برخیزد
در سایه ی قدّ کیمیای تو کنون
قد خم نکنی که مجتبی برخیزد

ضعیف ترین انسان ها
ضعیف ترین انسان ها

شاید ضعیفترین انسان ها در نگاه من اونهایی هستن که در مواجهه با مشکلات بجای اینکه حلش کنن حذفش می کنن!

از دل نرود..

شعر تک بیتی “از دل نرود” از بازی با اشعار معروف:
از دل برود هر آنکه خود دیده ببست / از دل نروی چرا که صد کوزه شکست..