گاهی نفهمی بهتر است..
گاهی نفهمی بهتر است..

کاش میشد خود را به نفهمی زد! دانستن گاهی بد دردیست .. گاو با همه نفهمی اش از یک نگاه خوشبخت ترین است!

ضعیف ترین انسان ها
ضعیف ترین انسان ها

شاید ضعیفترین انسان ها در نگاه من اونهایی هستن که در مواجهه با مشکلات بجای اینکه حلش کنن حذفش می کنن!