نوشته‌ها

شعر نگاه ناز
نگاه ناز

من مستِ میِ ترانه ســــازم؛ چـه کنم؟
از ف ا ص لـ ـه ها در اعتراضم؛ چه کنم؟
پیوسته در این خرابه نالم که خـــــــــــدا
دلبسته به یک نگاه نازم؛ چــــــــه کنـم؟